Aviso legal


Nota Legal 

Textos Legals Versió 1   09-2017

    
1.1    Avís Legal (LSSI)

1.2    Política de Privacitat (RGPDUE)

1.3   Política de cookies


    1.1    Avís Legal (LSSI)

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació :
COMERCIAL INDUSTRIAL DE NETEJA, MÁQUINES, ARTÍCLES I QUÍMICS, S.L., [d’ara endavant C.I.N.M.A.Q.], és el titular del portal Web  cinmaq.com, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a:  C/ Extremadura, 5-7 Baixos - 43850 CAMBRILS (TARRAGONA), NIF B43309293, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.
Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic a cinmaq@cinmaq.com.

CONCEPTE D’USUARI
La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per C.I.N.M.A.Q., en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”
C.I.N.M.A.Q. no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i C.I.N.M.A.Q. no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de cinmaq.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d’us o mal ús d’un  vincle, tant en connectar al Lloc Web cinmaq.com com al accedir a la informació d'altres webs des del mateix Lloc Web.


RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. C.I.N.M.A.Q. pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen la  finalitat  d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT
C.I.N.M.A.Q. declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.
Així mateix, C.I.N.M.A.Q. no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

C.I.N.M.A.Q. no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que C.I.N.M.A.Q. realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

1. L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de C.I.N.M.A.Q..

2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de C.I.N.M.A.Q. i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de C.I.N.M.A.Q..
.
3. Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per C.I.N.M.A.Q.. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

4. Excepte autorització expressa de C.I.N.M.A.Q., no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” cinmaq.com.

5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de C.I.N.M.A.Q., estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de C.I.N.M.A.Q..

    1.2    Política de Privacitat (RGPDUE)

TEXT LEGAL
De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic,  han estat incloses a un tractament titularitat  de COMERCIAL INDUSTRIAL DE NETEJA, MÁQUINES, ARTÍCLES I QUÍMICS, S.L., [d’ara endavant C.I.N.M.A.Q.], amb  domicili social a la C/ Extremadura, 5-7 Baixos - 43850 CAMBRILS (TARRAGONA), NIF B43309293, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 2.543, Foli 188, Full 16007, E-mail cinmaq@cinmaq.com, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix  C.I.N.M.A.Q..

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça cinmaq@cinmaq.com indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : C/ Extremadura, 5-7 Baixos - 43850 CAMBRILS (TARRAGONA) o bé enviant-ho per correu electrònic a cinmaq@cinmaq.com i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

POLÍTICA DE PRIVACITAT
C.I.N.M.A.Q. està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política] informa als Usuaris de cinmaq.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

C.I.N.M.A.Q. considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.
Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, per mitjà del present document, C.I.N.M.A.Q..

informa :

1-Titularitat dels Tractaments

C.I.N.M.A.Q. amb  domicili social a: C/ Extremadura, 5-7 Baixos - 43850 CAMBRILS (TARRAGONA), és titular de diferents tractaments. 
En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s'incorporen al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], als que li serà aplicada la present política de Privacitat.


2-Recollida i Tractament

El tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER],  té com a principals característiques:

   2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:

a. Per al Tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER],  oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web  cinmaq.com.

b. Resoldre les qüestions formulades.

c. i remetre'ls informació sobre els nostres productes i serveis del portal titularitat de C.I.N.M.A.Q..


   2.2-Encarregat de Tractament

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

   2.3-Base jurídica - Consentiment

Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis contingut a la  Web esmentada anteriorment, l'interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat tractament, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè C.I.N.M.A.Q., trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis. 
Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça cinmaq@cinmaq.com indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

3-Mesures de Seguretat

C.I.N.M.A.Q., ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.


4-Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de C.I.N.M.A.Q., podran dirigir-se a l'entitat, com a responsable de tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.  

Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

- l'enviament d'un correu electrònic a: cinmaq@cinmaq.com.
- comunicació per escrit dirigida a: C.I.N.M.A.Q., C/ Extremadura, 5-7 Baixos - 43850 CAMBRILS (TARRAGONA)

C.I.N.M.A.Q.,  procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest  cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.
C.I.N.M.A.Q., procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud

C.- El dret de portabilitat podran ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

D.- El dret de limitació podran ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.
.

5-Canvi de Normativa

C.I.N.M.A.Q., es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: cinmaq@cinmaq.com.


 

+ Información adicional RGPDUE

Textos Legals RGPDUE 2016/679 – LOPDGDD 3/2018                                                                        Ver. 20.1

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)

Responsable del tractament Identificació i contacte del responsable de tractament. C.I.N.M.A.Q., S.L. 
B43309293
C/ EXTREMADURA, 5-7 BAIXOS 43850 CAMBRILS
977 36 80 49
cinmaq@cinmaq.com

Finalitats del tractament Descripció del tractament Atenent al "principi de limitació de la finalitat" les dades recollides seran tractades exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible a aquests fins.

L'informem de l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils per tal de millorar la seva experiència d'usuari i facilitar-li informació, serveis o productes adequats a les seves preferències.

Termini de conservació Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L'informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d'una entitat pública competent que així ho sol·licités.

Legitimació Bases jurídiques de tractament Les bases jurídiques per al tractament de les seves dades queden legitimades a la recollida de les mateixes fent constar si és un requisit legal, contractual, interès públic, interès legítim o el seu consentiment explícit.

Destinataris Destinataris de la cessió No es cediran o comunicaran les dades personals recollides a tercers excepte per obligació legal.

Legitimació de la cessió Les bases jurídiques per al tractament de les seves dades identificades a la recollida de les mateixes.

Transferències internacionals de dades No es preveuen.

 

Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a Encarregats de tractament amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats exigides pel RGPDUE 2016/679 i que ofereixin les garanties suficients.

Drets de les persones interessades Exercici de drets

L'interessat podrà exercitar els drets que l'assisteixen, d'acord amb el RGPDUE 2016/679 i que són:

 

• Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.

• Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.

• Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.

• Dret a oposar-se al tractament.

• Dret a la portabilitat de les seves dades.

 

L'interessat podrà exercir aquests drets presentant un escrit a l’adreça del responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic cinmaq@cinmaq.com acompanyat d'un document identificatiu. En el cas que l'interessat actuï a través d'un representant legal, aquest haurà d'aportar el document identificatiu i l’acreditatiu de la seva representació legal. 

 

En el cas de considerar el seu dret a la protecció de dades personals vulnerat i vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a l'AEPD: http://www.aepd.es/ Tel. 901.100.099 i 91.266.35.17 . C / Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid 

 

 

 

 

Textos Legals RGPDUE 2016/679 – LOPDGDD 3/2018                                                                                              Ver. 20.1  

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional vídeo vigilància)

Responsable

del tractament Identificació i contacte del responsable de tractament. C.I.N.M.A.Q., S.L. 

B43309293

C/ EXTREMADURA, 5-7 BAIXOS 43850 CAMBRILS

977 36 80 49

cinmaq@cinmaq.com

Finalitats del tractament Descripció  del tractament La captació d'imatges obtingudes i emmagatzemades mitjançant el sistema de gravació (càmeres de videovigilància), utilitzades per a fins de prevenció, seguretat i protecció de persones i béns que es trobin a les instal·lacions de l'organització.

Legitimació del tractament L’ interès legítim del Responsable de tractament, amb l’objectiu de garantir la seguretat a les instal·lacions de l’organització.

Termini de conservació Les imatges captades mitjançant el sistema de videovigilància seran conservades durant un termini màxim d'un mes des de la captació, transcorregut el mateix es procedirà a l'esborrat, sempre que l'usuari no exerciti algun dels drets que legalment l'emparen.

Destinataris Destinataris de la cessió L'accés a les imatges serà exclusivament de l'organització com a responsable del sistema de gravació. No obstant, l'anterior, podran tenir accés a aquestes imatges l'empresa proveïdora del Servei de Videovigilància i / o de Seguretat que l'organització tingui contractada, però això es realitzarà sempre sota un contracte previ signat entre les dues parts complint amb les directrius aprovades per les autoritats en matèria de protecció de dades.

Així mateix, les imatges podran ser cedides als Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, així com als jutjats i tribunals que ho requereixin en compliment d'una obligació legal aplicable a l'Entitat com a Responsable de tractament.

Drets de les persones interessades Exercici de drets L'interessat podrà exercitar els drets que l'assisteixen, d'acord amb el RGPDUE 2016/679, presentant un escrit a l’adreça del responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic cinmaq@cinmaq.com acompanyat d'un document identificatiu.

En el cas de considerar el seu dret a la protecció de dades personals vulnerat i vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a la AEPD: http://www.aepd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid.